Què és la PNL

P.N.L. significa Programació Neurolingüística. Descriu, la dinàmica fonamental entre la ment (neuro) i el llenguatge (lingüístic) i  la relació entre la neurología i el llenguatge  en el nostre cos i el nostre comportament.

“Neuro” – de la neurologia- Estudia  com el cervell processa la informació que filtren els cinc sentits.

“Lingüística” – Esudia de quina manera el nostre procés de pensament estructura el nostre llenguatge i de com el llenguatge estructura les nostres accions.

“Programació” – Prové de la cibernètica i les matemàtiques. Estudia de quina manera es pot estructurar el comportament per facilitar l’aprenentatge.

La P.N.L. ens permet ordenar els components del nostre pensament i organitzar la nostra experiència de tal manera que, a través dels processos neurològics, aconseguim produir els comportaments adequats als objectius que volem assolir.

 

Amb la PNL no treballem des del “perquè” de la problemàtica, sinó en  l’enfocament cap a l’aclariment i concreció d’un objectiu.

 Una vegada concretat l’objetiu, ens centrem en les opcions que ens dirigeixen a la millora i anem a buscar els recursos d’acció.

És una manera d’actuar funcional, ràpida i efectiva. Per això és una de les tècniques més efectives utilitzades en les grans organitzacions.

La seva facilitat d’aplicació “a mida” per a diferents situacions personals, grupals i organitzacionals sumada a la seva gran efectivitat l’han convertit en un dels models d’interacció humana més efectius, desenvolupats en els últims temps.

40 anys d’història

La Programació Neurolingüística té els seus inicis  a mitjans dels anys setanta, amb Richard Bandler (Dr. en matemàtiques i informàtica i psicoterapeuta) i John Grinder (catedràtic universitari de lingüística). Com a modeladors de comportament (o de conducta).

Aquests dos científics, inicialment, van centrar-se en el modelatge dels comunicadors i terapeutes més eficaços dels EUA, descobrint els “patrons funcionals de conducta”, és a dir,  estudiant COM utilitzaven el llenguatge els millors comunicadors i terapèutes per tal d’aconseguir els exel.lents resultats que aconseguien. 

Partint d’aquesta base desenvolupen i  elaboren les èines per sistematitzar aquesta feina i poder adaptar aquest “modelatge” a qualsevol camp per tal de  posar-la  a disposició dels profesionals.

A partir d’aqui van crear el que més tard s’anomenaria Programació Neurolingüística.  Com es pot definir la PNL? . A nosatres ens agrada definir-ho com ” la capacitat de donar el millor d’un mateix amb major freqüència “…
Hi ha una definició molt interessant i atractiva que la va brindar el mateix Bandler … definint la PNL com “L’aventura de l’experiència “…
Res més encertat, ja que pnl implica experimentar, de fet proposa que la persona que aprengui i practiqui la PNL tingui una actitud de curiositat, de flexibilitat i creativitat per experimentar, i corregir, millorar o canviar el que sigui necessar per aconseguir la meta fixada …

LA PNL és:

Un enfoc PRÀCTIC I POTENT per aconseguir canvis personals i de millora de manera permanent.
Una eina de COMUNICACIÓ de molta força.
… ESSENCIALMENT MODELATGE. Els especialistes que van desenvolupar la PNL es van passar anys estudiant a aquelles persones que feien les coses de manera excel.lent, trobant quina era la seva estratègia i ens han proporcionat els mitjans perquè nosaltres fem el mateix en qualsevol àrea de la vida.
Estar sempre en estat de recursos positius.
És una actitud: L’actitud de “vaig a aconseguir-ho”
Aplicacions de la P.N.L

Les aplicacions de la PNL abasten una àmplia varietat de camps:
Creixement personal, vendes, comunicacions interpersonals, gerència, educació, teràpia, salut, etc.

Facilita la comunicació interpersonal i d’equip. És aplicable tant en lo personal, com en el món de les vendes i en la guia de grups per afavorir el lideratge i l’aprenentatge.

Potencia la seguretat i la confiança personal i ens poporciona una millora de salut superant estats emocionals negatius o depressius, afavorint el canvi creant hàbits favorables per desenvolupar-nos. El mètode, ens posa en contacte amb nous recursos d’acció, fet que permet assolir els objectius desitjats i solucionar possibles contradiccions internes.

Genera creativitat, que pot ser aplicada per tirar endavant nous projectes personals o empresarials. Facilita l’estudi i la concentració. Canvia els esquemes de creences negatives que ens resulten disfuncionals i va cercar les creences positives necessàries, per poder realitzar eleccions conscients que potenciïn l’optimisme i l’alegria.

“Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan consiguiendo grandes éxitos”. –Robert F. Kennedy

***Español***                  es

P.N.L. significa Programación Neurolingüística. Describe, la dinámica fundamental entre la mente (neuro) y el lenguaje (lingüístico) y la relación entre la neurología y el lenguaje en nuestro cuerpo y nuestro comportamiento.“Neuro” – de la neurología-Estudia cómo el cerebro procesa la información que filtran los cinco sentidos.

“Lingüística” – Esudia de qué manera nuestro proceso de pensamiento estructura nuestro lenguaje y de cómo el lenguaje estructura nuestras acciones.

“Programación” – Proviene de la cibernética y las matemáticas. Estudia cómo se puede estructurar el comportamiento para facilitar el aprendizaje.

La P.N.L. nos permite ordenar los componentes de nuestro pensamiento y organizar nuestra experiencia de tal manera que, a través de los procesos neurológicos, conseguimos producir los comportamientos adecuados a los objetivos que queremos alcanzar.

Con la PNL no trabajamos desde el “porque” de la problemática, sino en el enfoque hacia la aclaración y concreción de un objetivo.

Una vez concretado el objetivo, nos centramos en las opciones que nos dirigen a la mejora y vamos a buscar los recursos de acción.

Es una manera de actuar funcional, rápida y efectiva.

Por eso es una de las técnicas más efectivas utilizadas en las grandes organizaciones.

Su facilidad de aplicación “a medida” para diferentes situaciones personales, grupales y organizacionales sumada a su gran efectividad le han convertido en uno de los modelos de interacción humana más efectivos, desarrollados en los últimos tiempos.

40 años de historia

La Programación Neurolingüística tiene sus inicios a mediados de los años setenta, con Richard Bandler (Dr. en matemáticas e informática y psicoterapeuta) y John Grinder (catedrático universitario de lingüística). Como modeladores de comportamiento (o de conducta).

Estos dos científicos, inicialmente, se centraron en el modelado de los comunicadores y terapeutas más eficaces de EEUU, descubriendo los “patrones funcionales de conducta”, es decir, estudiando COMO utilizaban el lenguaje los mejores comunicadores y terapeutas para conseguir los exel.lents resultados que conseguían.

Partiendo de esta base desarrollan y elaboran las herramientas para sistematizar este trabajo y poder adaptar este “modelado” en cualquier campo para ponerla a disposición de los profesionales.

A partir de aquí crearon lo que más tarde se llamaría Programación Neurolingüística. Como se puede definir la PNL? . A nosotros nos gusta definirlo como “la capacidad de dar lo mejor de uno mismo con mayor frecuencia” …
Hay una definición muy interesante y atractiva que la brindó el propio Bandler … definiendo la PNL como “La aventura de la experiencia” …
Nada más acertado, ya que pnl implica experimentar, de hecho propone que la persona que aprenda y practique la PNL tenga una actitud de curiosidad, de flexibilidad y creatividad para experimentar, y corregir, mejorar o cambiar lo que sea desean para alcanzar la meta fijada …

LA PNL es:

Un enfoque PRÁCTICO Y POTENTE para lograr cambios personales y de mejora de manera permanente.
Una herramienta de COMUNICACIÓN de mucha fuerza.
… ESENCIALMENTE MODELADO. Los especialistas que desarrollaron la PNL se pasaron años estudiando a aquellas personas que hacían las cosas de manera excelente, encontrando cuál era su estrategia y nos han proporcionado los medios para nosotros hacemos lo mismo en cualquier área de la vida.
Estar siempre en estado de recursos positivos.
Es una actitud: La actitud de “voy a conseguirlo”
Aplicaciones de la P.N.L

Las aplicaciones de la PNL abarcan una amplia variedad de campos:
Crecimiento personal, ventas, comunicaciones interpersonales, gerencia, educación, terapia, salud, etc.

Facilita la comunicación interpersonal y de equipo. Es aplicable tanto en lo personal, como en el mundo de las ventas y en la guía de grupos para favorecer el liderazgo y el aprendizaje.

Potencia la seguridad y la confianza personal y nos poporciona una mejora de salud superando estados emocionales negativos o depresivos, favoreciendo el cambio creando hábitos favorables para desarrollarnos. El método, nos pone en contacto con nuevos recursos de acción, lo que permite alcanzar los objetivos deseados y solucionar posibles contradicciones internas.

Genera creatividad, que puede ser aplicada para sacar adelante nuevos proyectos personales o empresariales. Facilita el estudio y la concentración. Cambia los esquemas de creencias negativas que nos resultan disfuncionales y buscó las creencias positivas necesarias, para poder realizar elecciones conscientes que potencien el optimismo y la alegría.

“Solo Aquellos que se atrevieron a Tener grandes fracasos terminan consiguiendo grandes éxitos”. -Robert F. Kennedy